POMIARY ELEKTRYCZNE
 

Wydrukuj tę stronęDodaj do ulubionych

INFORMACJE O POMIARACH ELEKTRYCZNYCH

 
 
 
 
     Instalacje i urządzenia elektryczne przed przekazaniem do eksploatacji oraz w trakcie eksploatacji muszą być poddawane badaniom i pomiarom w celu oceny ich stanu technicznego.
Rozgraniczamy dwa rodzaje badań i pomiarów elektrycznych:
- Badania i pomiary odbiorcze (powykonawcze)
- Badania i pomiary okresowe (ochronne)
     Badania i pomiary odbiorcze są wykonywane w nowych lub modernizowanych instalacjach elektrycznych w celu sprawdzenia ich gotowości i przydatności do eksploatacji. Wyniki badań i pomiarów są podstawą do dopuszczenia instalacji do eksploatacji.
     Badania i pomiary okresowe są wykonywane w instalacjach i urządzeniach elektrycznych w trakcie ich eksploatacji. Pomiary te mają na celu sprawdzenie stanu technicznego i bezpieczeństwa instalacji i urządzeń. Wyniki są podstawą do dopuszczenia do dalszej ich eksploatacji lub do przeprowadzenia remontu czy modernizacji.
      Czasookresy pomiarów okresowych wynikają z wymagań Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisów o ochronie przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. Zależą one przede wszystkim od warunków środowiskowych, rodzaju instalacji, jej zastosowania i działania.
 
Krótka charakterystyka najczęściej wykonywanych pomiarów elektrycznych:
     Pomiar rezystancji izolacji instalacji i urządzeń jest podstawowym badaniem ochrony podstawowej (dotyk bezpośredni). Od stanu izolacji przewodów zależy również poziom ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. Pomiar jest wykonywany przy wyłączonym zasilaniu mierzonego obwodu.
     Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenia zasilania przy uszkodzeniach urządzeń elektrycznych (dotyk pośredni) polega na pomiarze impedancji pętli zwarciowej, wyliczenie spodziewanego prądu zwarcia i sprawdzenie czy ten prąd zapewni wyłączenie zasilania w wymaganym czasie.
     Badanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) polega na sprawdzeniu działania wyłącznika, pomiarze prądu i czasu zadziałania RCD. Pomiary powodują wyłączenie zasilania obwodu zabezpieczonego badanym wyłącznikiem.
 
      Pomiar rezystancji uziemienia roboczego lub ochronnego jest niezbędny do oceny warunków  do prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych oraz bezpieczeństwa ich obsługi.
 
      Badanie stanu instalacji odgromowej  polega na pomiarze rezystancji  uziemienia, sprawdzeniu stanu uziomów, części naziemnej i  ciągłości połączeń.             
                                                        

powered by prot Hosting - Serwery


 
Copyright © 2010 - 1019 STAREX
 
                                                                                                                                                                            stat4u