POMIARY ELEKTRYCZNE
 


CZASOOKRESY WYKONYWANIA POMIARÓW OKRESOWYCH

 

       Częstość pomiarów elektrycznych wynika z wymagań Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dn. 7. 07. 1994r., Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), Ustawy Prawo Energetyczne (Ustawa z dn. 10. 04. 1997r., Dz. U. z 1997r. nr 54 poz. 348 i nr 158 poz. 1042 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów o ochronie przeciwporażeniowej (PN-HD 60364 Instalacje elektryczne  niskiego napięcia) i przeciwpożarowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21. 04. 2006r., Dz. U. z 2006r. nr 80 poz. 563).

       Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane Rozdział VI Art. 62 ust. 1 pkt 2 obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

       Zalecenia 62.2 PN-HD 60364-6-2008 Instalacje elektryczne  niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie; dotyczą również częstości sprawdzania okresowego instalacji użytkowanej w pomieszczeniu, w którym może wystąpić większe ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia.

      Częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna być ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona.

       Dla podanych niżej przypadków, w których w zależności od warunków środowiskowych może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych,  mogą być wymagane krótsze okresy. Do nich w szczególności należą:

   - miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją;

   - miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego jak i wysokiego napięcia;

   - obiekty komunalne;

   - tereny budowy;instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

Zalecana częstotliwość wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych w zależności od warunków środowiskowych (opracowanie COBR „Elektromontaż” - Warszawa)
Lp. Rodzaj pomieszczenia Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (nie rzadziej niż:)

pomiar rezystancji      izolacji (nie rzadziej niż:)

1 O wyziewach żrących 1 rok  1 rok
2 Zagrożonych wybuchem 1 rok  1 rok
3 Otwarta przestrzeń 1 rok 5 lat
4 Wilgotne i bardzo wilgotne (o wilgotności wzgl. 75 - 100%) 1 rok 5 lat
5 Gorące (temp. powyżej 35o C) 1 rok 5 lat
6 Zagrożone pożarem 5 lat 1 rok
7 Stwarzające zagrożenie dla ludzi - ZL I, ZL II,     ZL III (*) 5 lat 1 rok
8 Zapylone 5 lat 5 lat
9 Pozostałe nie wymienione 5 lat 5 lat

 *) budynki, ich części lub pomieszczenia ze względu na funkcje kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi w sposób następujący:
            
- ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób

- ZL II - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
     
- ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary i inne podobne
 
     Ważne: Pkt. 7 jest bardzo ważny ze względu ochrony przeciwpożarowej obiektów i zaleca przeprowadzania pomiarów rezystancji izolacji corocznie we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, placówkach oświatowych, budynkach handlowo-usługowych,  budynkach biurowych itp.
 
       Badania okresowe urządzeń piorunochronnych należy wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat.
 
                                           
 

  

 
powered by prot Hosting - Serwery


 
Copyright © 2010 - 2019 STAREX
 
                                                                                                                                                                            stat4u